EU-VS privacyschild en Zwitsers-Amerikaans privacyschildbeleid

1 - Introductie

SharpSpring, Inc. ("SharpSpring," "wij," "onze") heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan het privacyschild en om te bevestigen dat het voldoet aan het EU-VS Privacy Shield-raamwerk en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk, en hun respectieve principes en aanvullende beginselen (gezamenlijk de "beginselen").

Dit Privacy Shield-beleid ("Schildbeleid") schetst het algemene beleid en de praktijken van SharpSpring voor de implementatie van de Principes. Het beschrijft de soorten persoonlijke gegevens (hieronder gedefinieerd) die SharpSpring verzamelt of ontvangt van gebruikers, bezoekers of klanten (met uitzondering van werknemers van SharpSpring) in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (gezamenlijk "EER"), het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland, hoe de persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard, en de rechten en keuzes die worden verleend aan de betrokkenen waarop deze persoonlijke gegevens betrekking hebben, met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens over hen en de nauwkeurigheid, bewaring en bescherming van persoonsgegevens over hen.

2 - Bereik en toepassing

Door dit Shield-beleid aan te nemen en te registreren bij het Amerikaanse ministerie van Handel Privacyschild, stemt SharpSpring ermee in de conformiteit ervan aan de regelgevende handhaving van de Federal Trade Commission ("FTC") of enig ander wettelijk orgaan dat bevoegd is om de naleving van de Principles af te dwingen, te onderwerpen. Ga naar www.privacyshield.gov voor meer informatie over het Privacy Shield-programma.

Bewijs van de deelname van SharpSpring is te vinden op: https://www.privacyshield.gov/list. SharpSpring zal alleen haar EU-US Privacy Shield-certificeringsmerken tonen of andere verwijzingen maken naar de naleving ervan wanneer het in overeenstemming is met elk Principe.

Dit schildbeleid vult alle andere beleid, praktijken en procedures van SharpSpring aan, inclusief algemene privacyverklaring, vertrouwelijkheidsovereenkomst, kennisgeving van privacy van klanten of een andere soortgelijke overeenkomst.

Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Shield Policy en de Principles, met betrekking tot het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens van Geregistreerde Personen in de EER, het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland door SharpSpring, zullen de Principes van toepassing zijn.

SharpSpring is en blijft verantwoordelijk op grond van de Principes voor elke handeling of nalatigheid van een derde partij die zij inschakelt om Persoonlijke Gegevens voor haar te verwerken die niet in overeenstemming zijn met de Principes, tenzij SharpSpring bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.

3 - Definities

"Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming": alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften voor gegevensbescherming en wettelijke richtlijnen, inclusief alle nationale implementatiewetgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, inclusief, maar niet beperkt tot, toepasselijke federale en staatsgegevensprivacy en datalekken , de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR") en de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming.

"Gegevenshouder" betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die zich in de EER bevindt, het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland.

"EER" betekent de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

"Identificeerbare natuurlijke persoon": een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiegegevens zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiesymbool of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een Betrokken Persoon die in welke vorm dan ook is geregistreerd.

"Gevoelige gegevens" betekent persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, of met betrekking tot gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, of genetische of biometrische gegevens onthullen, wanneer gebruikt met als doel het uniek identificeren van een natuurlijk persoon. persoon.

4 - Verzameling van persoonlijke gegevens voor de levering van juridische diensten

SharpSpring biedt een website waarop de service wordt beschreven. Het communiceert ook met potentiële klanten via zijn website of via evenementen in de sector. Het biedt ook diensten aan betalende klanten die de SharpSpring-service gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Deze services worden aangeboden aan natuurlijke personen en entiteiten die zich over de hele wereld bevinden.

In de normale uitvoering van zijn diensten verzamelt, analyseert en analyseert SharpSpring Persoonsgegevens van Geregistreerde Personen in de EER, het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland, hetzij als een voor de verwerking verantwoordelijke, voor de bovengenoemde doeleinden, hetzij als een verwerker, in naam en op verzoek van zijn klanten, voor zover noodzakelijk om zijn Dienst te verlenen.

De verzamelde gegevens omvatten de persoonlijke gegevens van personen die de SharpSpring-service bezoeken voor algemene doeleinden, en van personen die de SharpSpring-website bezoeken of die van de klant van SHARPSPRING om het product of de service te begrijpen die SharpSpring of haar klant aanbiedt.

SharpSpring verzamelt deze gegevens in de normale gang van zaken in juridische dienstverlening om een ​​of meer van de volgende redenen:

- Het verzamelen en verwerken is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van SharpSpring of de klant van Sharpspring of een derde partij als gegevensbeheerder en dergelijke belangen prevaleren boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene.

- De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verzamelen van zijn / haar persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden.

SharpSpring verzamelt geen Persoonsgegevens die van kwaliteit kunnen zijn als "Gevoelige Gegevens". SharpSpring behandelt als Gevoelige Gegevens alle Persoonlijke Gegevens die van een derde partij zijn ontvangen, waar de derde partij deze als gevoelig identificeert en behandelt.

In alle bovenstaande gevallen verzamelt SharpSpring deze gegevens in de normale gang van zaken met betrekking tot het verlenen van services en indien nodig voor dergelijke services, draagt ​​SharpSpring deze persoonlijke gegevens uitsluitend over aan haar klanten.

Als SharpSpring rechtstreeks persoonlijke gegevens verzamelt, gebeurt dit in overeenstemming met dit schildbeleid en de beginselen. Als een klant of een derde persoonlijke gegevens overdraagt ​​aan SharpSpring, zorgt SharpSpring ervoor dat een dergelijke overdracht volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Deze overdrachten worden voltooid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alleen voor zover ze niet zijn verboden of beperkt door toepasselijk recht.

5 - Verzameling van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden

SharpSpring verzamelt ook de namen, contactinformatie en belangen in specifieke kwesties van natuurlijke personen, zoals potentiële klanten, huidige klanten, potentiële klanten, zakelijke contacten en andere derden voor directmarketingdoeleinden of als onderdeel van de diensten die zij levert aan derden. partijen.

SharpSpring verzamelt enkele gegevens als een gegevensbeheerder (rechtstreeks of via externe dienstverleners) in de normale gang van zaken voor zijn legitieme belangen.

In alle bovenstaande gevallen verzamelt SharpSpring deze gegevens in het normale verloop van haar bedrijfsactiviteiten en SharpSpring draagt ​​deze persoonlijke gegevens over aan of verstrekt deze aan serviceproviders en andere derde partijen om de voorgenomen marketingactiviteiten uit te voeren.

SharpSpring verzamelt andere gegevens als een gegevenscontroller (rechtstreeks of via externe serviceproviders) in de normale gang van zaken in het bedrijf volgens de instructies van haar klanten.

Als SharpSpring dergelijke persoonlijke gegevens gebruikt voor zijn eigen direct marketing of e-marketingdoeleinden, doet SharpSpring dit in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

SharpSpring zorgt ervoor dat dergelijk gebruik en overdracht volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, dat ze worden voltooid in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming, en alleen voor zover ze niet zijn verboden of beperkt door toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

6 - Naleving van de principes

Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van betrokkenen zoals hierboven beschreven, voldoet SharpSpring aan de volgende principes

A. Kennisgeving

SharpSpring zal duidelijke en opvallende kennisgeving verstrekken om Data Subjects te informeren over de soorten persoonlijke gegevens die zij verzamelt, ontvangt, gebruikt, verwerkt, deelt, openbaar maakt of behoudt, en de soorten derden waaraan SharpSpring persoonlijke gegevens mag verstrekken.

SharpSpring zal klanten, leveranciers en serviceproviders informeren dat het deelneemt aan het privacyschild. Een dergelijke kennisgeving kan worden verstrekt in contracten, op haar websites of anderszins.

B. Keuze

Wanneer SharpSpring optreedt als een gegevenscontroller, biedt SharpSpring aan Data Subjects de mogelijkheid om te kiezen (opt-out) of persoonlijke gegevens over hen (i) moeten worden bekendgemaakt aan een derde partij of (ii) om te worden gebruikt voor een doel dat materieel is anders dan de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens geautoriseerd door de betrokkenen. Het zal dit op een duidelijke en opvallende manier doen en zal een gemakkelijk beschikbaar mechanisme bieden om de keuze uit te oefenen.

Voor gevoelige gegevens, indien aanwezig, wordt verzameld, zal SharpSpring een bevestigende uitdrukkelijke toestemming verkrijgen van de gegevensonderwerpen als dergelijke informatie moet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of vervolgens is geautoriseerd.

C. Doorsturen

SharpSpring zal Persoonsgegevens niet aan derden onthullen, tenzij hieronder anders vermeld, tenzij SharpSpring wettelijk verplicht is, of wanneer dit wordt vereist door tribunalen, rechtbanken of overheidsinstanties, of om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten en alleen in overeenstemming met de Principes. .

Bij overdracht van persoonsgegevens aan een derde die optreedt als controller, zal SharpSpring voldoen aan de Notice and Choice Principles. SharpSpring gaat een contract aan met de externe controller. Het contract bepaalt dat dergelijke gegevens alleen mogen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met deze Shield Notice en vereisen dat de ontvanger hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Principles. Het contract vereist dat de ontvanger SharpSpring op de hoogte brengt als hij vaststelt dat hij niet langer aan deze verplichting kan voldoen en dat hij de verwerking staakt of andere redelijke en passende stappen neemt om te verhelpen.

Bij het overbrengen van persoonlijke gegevens naar een derde partij die optreedt als een agent, zal SharpSpring: (i) de gegevens alleen overdragen voor beperkte en gespecificeerde doeleinden; (ii) zich ervan vergewissen dat de agent verplicht is om op zijn minst hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als vereist door de Principes; (iii) redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de agent de persoonsgegevens effectief verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de verplichtingen van SharpSpring onder de Beginselen; (iv) van de agent te eisen dat hij SharpSpring op de hoogte stelt als hij vaststelt dat hij niet meer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist volgens de Principles; (v) na kennisgeving, redelijke en passende stappen ondernemen om ongeoorloofde verwerking te stoppen en te herstellen; en (vi) op ​​verzoek een kopie van de relevante bepalingen van dat contract aan het Amerikaanse ministerie van Handel te verstrekken.

D. Gegevensbeveiliging

SharpSpring zal passende fysieke, elektronische en administratieve maatregelen nemen, inclusief voorlichting en training van zijn personeel, ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen en veilig te stellen.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld of weergegeven via een website of die worden verzonden tussen SharpSpring en zijn klanten, worden tijdens het transport beschermd door standaard coderingsprocessen.

SharpSpring zal redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. SharpSpring kan echter de veiligheid van informatie op of via internet niet garanderen.

E. Doelbeperking

SharpSpring verzamelt en verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de doeleinden van verwerking. SharpSpring verwerkt Persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor het is verzameld of vervolgens is geautoriseerd door de Betrokkene.

F. Gegevensintegriteit

SharpSpring neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, correct, volledig en actueel zijn.

G. Dataretentie

SharpSpring bewaart Persoonsgegevens in een vorm die het Gegevensonderwerp identificeert of identificeerbaar maakt zolang het een doel van verwerking dient dat in deze Kennisgeving van het Schild wordt geïdentificeerd.

SharpSpring heeft het recht persoonsgegevens voor langere tijd te verwerken voor archivering in het openbaar belang en voor statistische analyse zoals voorzien in de Principes.

H. Toegang

Na een goed bewijs van hun identiteit hebben de gegevensbezitters het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens over hen in de bewaring of controle van SharpSpring. Zij hebben het recht om de rectificatie van onjuiste gegevens die hen betreffen en het recht op onvolledige gegevens te verkrijgen, tenzij de last of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding staan ​​tot de risico's voor de privacy van de Geregistreerde Persoon of zoals anderszins beperkt bij wet. Individuen kunnen contact opnemen met SharpSpring met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt in het onderstaande gedeelte "Contact met ons opnemen".

I. Verantwoordelijkheid

SharpSpring zal een mechanisme handhaven om te verzekeren dat het voldoet aan de Principes. SharpSpring maakt gebruik van zelfbeoordeling. Ten minste één keer per jaar zal SharpSpring verklaren dat dit Shield-beleid accuraat, volledig, prominent weergegeven, geïmplementeerd en in overeenstemming met de Principles is.

SharpSpring zal de naleving van de Principles monitoren en vragen en zorgen met betrekking tot hun naleving behandelen. Personeel dat het privacybeleid van SharpSpring schendt, kan worden onderworpen aan een disciplinair proces.

J. Beroep en handhaving

Elke betrokkene heeft het recht om een ​​klacht in te dienen door contact op te nemen met SharpSpring via de contactgegevens in de onderstaande onderstaande contactgegevens. SharpSpring reageert binnen 45 dagen op een klacht.

Als een probleem niet kan worden opgelost door ons interne geschillenbeslechtingsmechanisme, heeft SharpSpring gekozen voor JAMS als de onafhankelijke leverancier van toevluchtmechanismen in de VS voor het privacyschild en de Zwitserse federale wet voor gegevensbescherming, en SharpSpring gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan het besluit . Particulieren kunnen telefonisch contact opnemen met JAMS: 800-352-5267 of per e-mail: msatterthwaite@jamsadr.com. Als SharpSpring of JAMS vaststelt dat SharpSpring niet aan dit beleid voldoet, neemt SharpSpring de juiste stappen om eventuele schadelijke effecten aan te pakken en om naleving in de toekomst te bevorderen.

Neem contact met ons op zoals vermeld in de sectie "Contact opnemen" om door te verwijzen naar de relevante SA-contactpersonen.

Betrokkenen hebben ook toegang tot een bindende arbitrageoptie om resterende klachten aan te pakken die niet op een andere manier zijn opgelost, zoals uiteengezet in de Beginselen.

Als SharpSpring wordt onderworpen aan een rechterlijk bevel van de Verenigde Staten of een ander bevel op basis van niet-naleving van de Beginselen, zal SharpSpring eventuele relevante sancties of andere bevindingen openbaar maken.

7 - Beperking van de applicatie

De naleving door SharpSpring van de Principes en dit Schildbeleid zal beperkt zijn zoals toegestaan ​​door de Principes: (a) voor zover noodzakelijk om te voldoen aan nationale veiligheidseisen, eisen van algemeen belang of wetshandhaving; of (b) statutair, overheidsregulering of jurisprudentie die tegenstrijdige verplichtingen of expliciete autorisaties creëert. Bij het uitoefenen van een dergelijke machtiging zal de niet-naleving door SharpSpring echter worden beperkt in de mate die nodig is om te voldoen aan de allerbelangrijkste legitieme belangen van de Betrokkenen. Als de optie op grond van de Beginselen en / of de Amerikaanse wetgeving is toegestaan, zal SharpSpring opteren voor de hogere bescherming waar redelijkerwijs mogelijk is.

8 - Naleving van de aanvullende principes

SharpSpring houdt zich als volgt aan de Aanvullende Principes, zoals van toepassing.

A. Gevoelige gegevens

In de normale gang van zaken zal SharpSpring van tijd tot tijd geen Gevoelige Gegevens verzamelen tenzij de Gevoelige Gegevens door de Geregistreerde Persoon duidelijk openbaar worden gemaakt.

B. Journalistieke uitzonderingen.

SharpSpring houdt zich niet bezig met journalistieke activiteiten, behalve de nieuwsbrieven en blogs.

C. Secundaire aansprakelijkheid.

In beperkte omstandigheden zal SharpSpring namens anderen gegevens verzenden, routeren, overschakelen of cachen zodat de uitzondering voor secundaire aansprakelijkheid van toepassing is.

D. Due Diligence en het uitvoeren van audits uitvoeren.

SharpSpring voert geen audits uit en verricht geen due diligence voor zichzelf of voor zijn klanten.

E. Toezichthoudende autoriteiten.

SharpSpring verbindt zich ertoe om samen te werken met de EER-toezichthoudende autoriteiten, de toezichthoudende autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, en de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit.

F. Zelfcertificering.

SharpSpring zal zijn Privacy Shield-certificering aanvragen en onderhouden in overeenstemming met het toepasselijke Amerikaanse Ministerie van Handel-protocol.

G. Verificatie.

SharpSpring controleert de naleving van de Beginselen door zelfevaluatie. SharpSpring zal Privacy Shield-training bieden aan haar personeel dat mogelijk toegang heeft tot persoonlijke gegevens en zal gegevens over de implementatie van de Principles bijhouden en indien nodig beschikbaar maken.

H. Toegang.

SharpSpring biedt adequate mechanismen voor toegang tot de gegevens van de Persoonsgegevens die de SharpSpring over hen bewaart.

I. Human Resources-gegevens.

SharpSpring verzamelt geen Human Resource Data voor personen die zich in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden.

J. Verplichte contracten voor verdere overdrachten.

Tenzij anders vermeld in deze Shield Notice en zoals toegestaan ​​door de Principes, zal SharpSpring schriftelijke contracten aangaan met derde partijen aan wie het voornemens is Persoonlijke gegevens over te dragen voordat deze gegevens worden overgedragen. In het contract wordt vermeld dat de persoonlijke gegevens alleen mogen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met de Shield Notice en andere mededelingen aan de betrokkene en dat de ontvanger hetzelfde niveau van bescherming zal bieden als vermeld in de Principles.

K. Geschillenregeling en handhaving.

SharpSpring zal voldoen aan zijn verplichtingen inzake geschillenbeslechting en handhaving door inschrijving bij JAMS voor alternatieve geschillenbeslechting en instemming om samen te werken met de FTC en het Amerikaanse ministerie van Handel. SharpSpring zal samenwerken met alle EER-toezichthoudende autoriteiten, Britse toezichthoudende autoriteit, of de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit, indien nodig. Als SharpSpring onderhevig is aan handhavingsinspanning, zal het snel en volledig samenwerken.

Individuen worden aangemoedigd om eventuele klachten die zij hebben met SharpSpring aan te kaarten door dit ter attentie van nate.geouge@staging-sharpspringcom.kinsta.com te sturen voordat ze tot alternatieve geschillenbeslechting overgaan. SharpSpring reageert onmiddellijk en in ieder geval binnen 45 dagen op een gegevensonderwerp na ontvangst van een klacht.

L. Keuze; Timing of Opt-Out.

SharpSpring zal betrokkenen middelen bieden om de keuze uit te oefenen en zich af te melden voor de verzameling van de persoonlijke gegevens zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

M. Reisinformatie.

SharpSpring heeft geen toegang tot reisinformatie.

N. Farmaceutische en medische producten.

SharpSpring heeft geen toegang tot informatie over farmaceutische en medische producten.

O. Publieksrecord en openbaar beschikbare gegevens.

SharpSpring past de privacyschildprincipes van beveiliging, gegevensintegriteit en doelbeperking en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid toe op persoonlijke gegevens die zijn verzameld uit openbare bronnen en openbare registers.

P. Toegangsverzoeken van openbare instanties.

SharpSpring voldoet aan wettige verzoeken om gegevens van wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsdiensten.

9 - Informatie die aan ander beleid is onderworpen

SharpSpring verbindt zich ertoe de Beginselen voor alle Persoonsgegevens van Geregistreerde Personen te volgen in het kader van het Privacy Shield. Informatie verkregen van of in relatie tot bezoekers en klanten of voormalige klanten is verder onderworpen aan de voorwaarden van elke privacykennisgeving aan SharpSpring-gebruikers en toepasselijke wetgeving.

10 - Wijziging

SharpSpring kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door een herzien beleid te plaatsen op https://www.sharpspring.com/legal/us-eu-privacy-notice/ of op een website die deze site vervangt. SharpSpring zal dit Schildbeleid alleen wijzigen op een manier die in overeenstemming is met de Principes.

11 - vragen en opmerkingen

Vragen, vragen of klachten over dit schildbeleid of de deelname van SharpSpring en de naleving van het privacyschild kunnen worden gericht aan:

Nate Geouge
550 SW 2nd Avenue
Gainesville, FL 32601
Tel: 352-792-0277
E-mail: nate.geouge@staging-sharpspringcom.kinsta.com

Klachten over de naleving door SharpSpring van de Principes kunnen ook worden gericht aan de FTC.

Meer weten?

Geen contracten. Annuleren op elk gewenst moment.

HIER BEGINNEN